Privacyverklaring

 1. Partij
  Boostchain BV, hierna genoemd Boostchain, biedt een advertentieplatform voor adverteerders die direct contact met hun doelgroep willen en voor consumenten die zich voor een selecte groep adverteerders willen openstellen om tegen beloning op verschillende manieren kennis te nemen van commerciële boodschappen. Bedrijven en consumenten die gebruik willen maken van het Boostchain Platform  kunnen dit doen door op hun mobiel device de Boostchain App te downloaden en een account aan te maken op de Boostchain Platform.
  Boostchain is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die uit het werken met de Boostchain App en het Boostchain Platform voortkomende activiteiten voortvloeien, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij vragen hierover, kunt u contact opnemen met Boostchain.

 2. Persoonsgegevens die Boostchain verwerkt
  Boostchain verwerkt uw persoonsgegevens doordat u met de App en het Platform van Boostchain werkt en u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

  Voor adverteerders zijn de geregistreerde en verwerkte gegevens vrijwel alle van niet-persoonlijke aard en betreffen uw bedrijf als adverteerder op het Boostchain Platform. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  De volgende bedrijfsgegevens van adverteerders verwerken wij ook. Contactgegevens dienen niet-persoonlijk te zijn, maar vaak worden wel persoonlijke gegevens verstrekt:
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

  Gebruikers van Boostchain registreren bij het aanmaken van een account gegevens om Boostchain in staat te stellen adverteerders een commerciële boodschap in welke vorm dan ook tot de App-gebruiker te laten komen:
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  Daarnaast kunnen gebruikers gegevens beschikbaar stellen aan Boostchain, zodat Boostchain specifieke adverteerders kan autoriseren commerciële boodschappen te sturen.

  In het kader van wettelijke verplichting (KYC, Know Your Customer) zal ook de identiteit van de gebruiker worden geregistreerd, uiterlijk bij de introductie van de Boostchains crypto-currency lancering. 

 3. Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
  Onze website, de Boostchain App en het Boostchain Platform hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers en gebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via security@Boostchain.io, dan verwijderen wij deze informatie.

 4. Doel en grondslag van verwerking
  Boostchain verwerkt persoonsgegevens van adverteerders voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van betalingen;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • U te informeren over wijzigingen van onze producten en producten-range;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • Om diensten bij u af te leveren.

  Van consumenten verwerkt Boostchain persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van uw beloning;
  • U in contact met adverteerders te brengen;
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
  • U de mogelijkheid te bieden betalingen te kunnen doen en de beloningsvormen te kunnen verzilveren.

  Boostchain verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of worden.

 5. Geautomatiseerde besluitvorming
  Het is gebruikers toegestaan om één gebruikersaccount per natuurlijke persoon aan te maken. Dit account zal op enig moment worden geverifieerd (zie punt 2 - KYC). Op het door Boostchain vast te stellen moment dat de KYC procedure voor alle accounts moet zijn uitgevoerd (uiterlijk bij het naar de exchange gaan van de Boostchain crypto-currency), zullen na 30 dagen de ongeverifieerde accounts worden verwijderd. Alle beloningen die zijn toegekend aan een ongeverifeerd account komen te vervallen. Alle referral beloningen die zijn verdiend met het aanmaken van een ongeverifieerd account komen te vervallen.

  Boostchain neemt verder geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 6. Bewaringstermijn persoonsgegevens
  Boostchain bewaart persoonsgegevens van personen werkzaam voor adverteerders zolang deze functioneel zijn voor de relatie tussen Boostchain en de betreffende adverteerder en zolang die gebruik maakt van het Boostchain platform. Boostchain bewaart persoonsgegevens van App-gebruikers zolang zij gebruik maken van de App. Daarna, voor zowel adverteerders als App-gebruikers, indien een verplichte wettelijke termijn van toepassing is, worden de gegevens bewaard gedurende deze wettelijke termijn.

 7. Delen van persoonsgegevens met derden
  Boostchain verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uitzonderingen hierop zijn:
  • Als het personen betreft die werkzaam bij een adverteerder en het is nodig de gegevens te verstrekken om aan de overeenkomst met de adverteerder te kunnen voldoen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Boostchain blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen;
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

 8. Cookies
  Boostchain gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 9. Uw rechten
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar security@Boostchain.io.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Boostchain zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
  Boostchain wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 10. Beveiliging
  Boostchain heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Boostchain, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.
  Boostchain neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via security@Boostchain.io.

 11. Acceptatie voorwaarden
  Door de informatie en diensten op boostchain.io te gebruiken, gaat u akkoord met ons privacybeleid en de hierin opgenomen voorwaarden.